Yellow Submarine (2020)
Lưu Kim Đính (2018) – exhibition Vẽ Về Hát Bội
Khát Vọng Mùa Xuân / Longing for Spring (2020) – editorial
Playing Flute at the Brocante (2019)

Flamingo Dream (2019)

from project Shawoman (2019)
Truman (2017)
from project A Crossbreed (2018)
from project A Crossbreed (2018)
The Queen Mother (2017) – CDC Challengers Spotlight
Quẩn Quanh Trong Tổ (2017) – book cover
Bún Thang (2015)